Nhà đầu tư ngoại mong đại hội đồng cổ đông cải thiện

Nhà đầu tư ngoại mong đại hội đồng cổ đông cải thiện

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng dần, nhưng bóng dáng cổ đông ngoại tại cuộc...