Công nghệ 'đắt hàng' hút vốn ngoại

Công nghệ 'đắt hàng' hút vốn ngoại

Hai dự án trong lĩnh vực công nghệ đã được trao văn kiện hợp tác đầu tư ngay tại Hội nghị tổng kết 30 năm...