STEMCON Việt Nam thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số cho tương lai

STEMCON Việt Nam thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số cho tương lai

Tìm lời giải cho bài toán tăng năng lực lao động trong lĩnh vực STEM

Tìm lời giải cho bài toán tăng năng lực lao động trong lĩnh vực STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

80% lao động không có kỹ năng tham gia nền kinh tế số

80% lao động không có kỹ năng tham gia nền kinh tế số

Đào tạo công nghệ: Giáo viên cũng phải học!

Đào tạo công nghệ: Giáo viên cũng phải học!

Nguồn nhân lực số tương lai: Gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Tiếp cận nguồn nhân lực số trong lĩnh vực STEM

Tiếp cận nguồn nhân lực số trong lĩnh vực STEM