120 bạn trẻ tham gia Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

120 bạn trẻ tham gia Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

120 đại biểu là thanh niên, sinh viên có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực du lịch và công...