Khen ngợi nhân viên đường sắt không tham của rơi

Khen ngợi nhân viên đường sắt không tham của rơi

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Nhân viên tàu trả lại bọc tiền lớn khách để quên

Nhân viên tàu trả lại bọc tiền lớn khách để quên

Khách bỏ quên túi tiền 120 triệu đồng trên tàu

Khách bỏ quên túi tiền 120 triệu đồng trên tàu

Hành khách bỏ quên gần 120 triệu đồng trên tàu SE1

Hành khách bỏ quên gần 120 triệu đồng trên tàu SE1

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu của khách bỏ quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu của khách bỏ quên

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng hành khách để quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng hành khách để quên

Tổ tàu SE1 trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Tổ tàu SE1 trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Khách hốt hoảng báo tin để quên hơn trăm triệu trên tàu

Khách hốt hoảng báo tin để quên hơn trăm triệu trên tàu