Ga lăng đúng cách!

Ga lăng đúng cách!

Trong mắt người phụ nữ, đã là đàn ông ắt phải biết ga lăng. Phải biết chiều chuộng tính nết 'trái gió trở...