Ngành Y tế: Khuyến khích các đơn vị tự chủ kinh phí hoạt động

Ngành Y tế: Khuyến khích các đơn vị tự chủ kinh phí hoạt động

Y tế là ngành có số lượng cán bộ, công chức, viên chức đông. Thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, trong...