Những đảng viên đi trước nơi 'đất thép'

Những đảng viên đi trước nơi 'đất thép'

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, là người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc để...