Sửa Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng làm Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử

Thủ tướng làm Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử

Sửa Quyết định thành lập UBQG về Chính phủ điện tử

Sửa Quyết định thành lập UBQG về Chính phủ điện tử

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/9

Bộ TT&TT sẽ tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả!

Bộ TT&TT sẽ tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả!

Rà soát các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án trọng điểm

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT