Đeo bám đến cùng những kiến nghị sau giám sát, phản biện

Đeo bám đến cùng những kiến nghị sau giám sát, phản biện

Mặt trận Hà Nội: Ra mắt Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2019-2024

Mặt trận Hà Nội: Ra mắt Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2019-2024

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

Cùng nhân dân giám sát phản biện

Cùng nhân dân giám sát phản biện

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại Bến Tre

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại Bến Tre

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Vì sự phát triển của thành phố trung tâm vùng

Vì sự phát triển của thành phố trung tâm vùng

Giám sát, phản biện xã hội để xây dựng chính quyền vững mạnh

Giám sát, phản biện xã hội để xây dựng chính quyền vững mạnh

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện

Xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện

MTTQ huyện Nga Sơn tăng cường hoạt động giám sát

MTTQ huyện Nga Sơn tăng cường hoạt động giám sát

Bàn giải pháp tiếp tục thực có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị