Chỉ đạo nổi bật: Khẩn cấp ứng phó bão số 6

Chỉ đạo nổi bật: Khẩn cấp ứng phó bão số 6

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 4-8/11/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 4-8/11/2019

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế- xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế- xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Điều chỉnh Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng giai đoạn 2016 – 2020

Điều chỉnh Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng giai đoạn 2016 – 2020