Ngựa biệt rừng xa khói bụi tung

Ngựa biệt rừng xa khói bụi tung

Cụ là bậc Nho sĩ bởi 24 tuổi đã đỗ Hoàng giáp; cụ là bậc Danh sĩ bởi cụ là một nhà văn hóa lớn; cụ là bậc...