An toàn môi trường ở Việt Nam: từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn

An toàn môi trường ở Việt Nam: từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn

TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT Ở VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT Ở VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Chủ động thương lượng tiền lương để bảo vệ người lao động

Chủ động thương lượng tiền lương để bảo vệ người lao động

Hội thảo về kỹ năng tiếp xúc cử tri và chất vấn tại kỳ họp

Hội thảo về kỹ năng tiếp xúc cử tri và chất vấn tại kỳ họp

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Hướng tới mục tiêu mức lương đủ sống cho người lao động

Hướng tới mục tiêu mức lương đủ sống cho người lao động

Bồi dưỡng kỹ năng thương lượng cho cán bộ Công đoàn

Để thương lượng thành công, cán bộ Công đoàn cần có kiến thức, kỹ năng