Công khai ngân sách có tiến bộ nhưng mức độ vẫn thấp

Công khai ngân sách có tiến bộ nhưng mức độ vẫn thấp

Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp Báo cáo công khai Dự toán NSNN năm 2019

Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp Báo cáo công khai Dự toán NSNN năm 2019

Kho bạc nhà nước đã giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 54% kế hoạch

Kho bạc nhà nước đã giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 54% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 7.600 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 7.600 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

KBNN đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 43% kế hoạch

KBNN đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 43% kế hoạch

6 tháng, KBNN phát hiện 4.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

6 tháng, KBNN phát hiện 4.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Trung Quốc sở hữu quỹ dự trữ 3.000 tỷ USD, nhưng vẫn chưa đủ

Trung Quốc sở hữu quỹ dự trữ 3.000 tỷ USD, nhưng vẫn chưa đủ

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Hơn 4.000 khoản chi bị Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán

Hơn 4.000 khoản chi bị Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán

Ngân hàng SCB sẽ xử lý 4.300 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2018

Ngân hàng SCB sẽ xử lý 4.300 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2018