Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

Quảng Ninh: Kinh tế 10 tháng năm 2018 tiếp tục tăng trưởng cao, ổng định

Quảng Ninh: Kinh tế 10 tháng năm 2018 tiếp tục tăng trưởng cao, ổng định

Bổ sung 648.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Bổ sung 648.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Quốc hội thông qua mức trần đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng

Quốc hội thông qua mức trần đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Tăng 60.000 tỉ ODA, giảm vốn vay trong nước để giữ trần nợ công

Tăng 60.000 tỉ ODA, giảm vốn vay trong nước để giữ trần nợ công

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thu hồi tiền dân đóng làm đường bị 'nắn' vào rẫy doanh nghiệp

Thu hồi tiền dân đóng làm đường bị 'nắn' vào rẫy doanh nghiệp

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Bò giống vừa cấp cho hộ nghèo đã bị lở mồm long móng

Bò giống vừa cấp cho hộ nghèo đã bị lở mồm long móng

Nhiều vật nuôi cho người nghèo bị bệnh chết

Nhiều vật nuôi cho người nghèo bị bệnh chết

Nhiều bất cập, hạn chế trong thực hiện giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Nhiều bất cập, hạn chế trong thực hiện giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Tặng bò bị lở mồm long móng cho dân nghèo

Tặng bò bị lở mồm long móng cho dân nghèo

Cấp bò bị lở mồm long móng cho hộ nghèo, cận nghèo

Cấp bò bị lở mồm long móng cho hộ nghèo, cận nghèo

Xóa nghèo bằng bò giống lở mồm long móng

Xóa nghèo bằng bò giống lở mồm long móng

Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt

Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt

Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số: Cần bố trí đủ nguồn lực

Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số: Cần bố trí đủ nguồn lực

Tích hợp chính sách dân tộc theo hướng 'cho cần câu thay cho con cá'

Tích hợp chính sách dân tộc theo hướng 'cho cần câu thay cho con cá'

Khơi dậy ý chí thoát nghèo

Khơi dậy ý chí thoát nghèo

Kinh tế phát triển nhưng cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng

Kinh tế phát triển nhưng cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng

Bố trí nguồn lực thực hiện kịp thời chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Giảm nghèo bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Giảm nghèo bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Đề nghị bố trí nguồn lực đầy đủ, kịp thời hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đề nghị bố trí nguồn lực đầy đủ, kịp thời hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Làm rõ nguồn vốn phân bổ cho từng mục tiêu

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Làm rõ nguồn vốn phân bổ cho từng mục tiêu

Nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện từ vùng 'năm nhất'

Nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện từ vùng 'năm nhất'

Đạt và vượt nhiều mục tiêu quốc gia

Đạt và vượt nhiều mục tiêu quốc gia