Công khai nợ công theo quý

Công khai nợ công theo quý

Phải tổng rà soát các dự án ODA

Đề cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý nợ công

Gánh nợ trong và ngoài nước

Gánh nợ trong và ngoài nước

Sử dụng hiệu quả các khoản vay

Sử dụng hiệu quả các khoản vay

Quản lý đầu tư công: Kiên quyết không đi vay cho dự án kém hiệu quả

Quản lý đầu tư công: Kiên quyết không đi vay cho dự án kém hiệu quả

Kiên quyết không cho vay lại các dự án không đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Kiên quyết không cho vay lại các dự án không đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài

Phổ biến quy định mới về nợ công tới các nhà tài trợ

Phổ biến quy định mới về nợ công tới các nhà tài trợ

Bộ Tài chính phổ biến các quy định của Luật Quản lý nợ công tới các nhà tài trợ

Bộ Tài chính phổ biến các quy định của Luật Quản lý nợ công tới các nhà tài trợ

Siết kiểm soát nợ của chính quyền địa phương

Siết kiểm soát nợ của chính quyền địa phương

6 nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý nợ công do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã được ban hành

6 nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý nợ công do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã được ban hành

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

Đã ban hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý nợ công

Đã ban hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý nợ công

Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp các báo cáo về nợ công

Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp các báo cáo về nợ công

Kiểm soát chặt chẽ nợ của chính quyền địa phương

Kiểm soát chặt chẽ nợ của chính quyền địa phương

Chính phủ chi hơn 100.000 tỷ đồng trả nợ trong 6 tháng

Chính phủ chi hơn 100.000 tỷ đồng trả nợ trong 6 tháng

Tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018

Tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018

Quy định về quản lý tài chính dự án PPP

Quy định về quản lý tài chính dự án PPP

Chỉ đạo nổi bật: Chốt phương án nghỉ lễ, tết năm 2019

Chỉ đạo nổi bật: Chốt phương án nghỉ lễ, tết năm 2019

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế Căn cứ chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc phát hành trái phiếu quốc tế cho từng lần phát hành.

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế Căn cứ chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc phát hành trái phiếu quốc tế cho từng lần phát hành.

PPP - thách thức nào cần vượt qua?

PPP - thách thức nào cần vượt qua?

Bộ trưởng Tài chính: Luật Thuế tài sản sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo

Bộ trưởng Tài chính: Luật Thuế tài sản sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo

Theo dõi rủi ro đảm bảo tính bền vững tài khóa và an ninh tài chính công

Theo dõi rủi ro đảm bảo tính bền vững tài khóa và an ninh tài chính công

Nợ công Việt Nam: Nguy cơ 'chưa giàu đã già lại nợ nhiều'

Nợ công Việt Nam: Nguy cơ 'chưa giàu đã già lại nợ nhiều'

Chính phủ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Chính phủ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Ba Bộ cùng quản lý nợ công sẽ chồng chéo, khó rõ ràng

Ba Bộ cùng quản lý nợ công sẽ chồng chéo, khó rõ ràng

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư