Để đề tài nghiên cứu về phản biện xã hội có tính thực tiễn

Để đề tài nghiên cứu về phản biện xã hội có tính thực tiễn

Trở ngại nào khiến người dân 'ngại' tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Trở ngại nào khiến người dân 'ngại' tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Cần cơ chế cụ thể, hữu hiệu bảo vệ người tố cáo

Cần cơ chế cụ thể, hữu hiệu bảo vệ người tố cáo

Luật Tố cáo (sửa đổi): Cơ chế nào bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực?

Luật Tố cáo (sửa đổi): Cơ chế nào bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực?

Cần rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Người dân không biết cơ quan nào tiếp nhận tố cáo

Người dân không biết cơ quan nào tiếp nhận tố cáo

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Trở ngại nào khiến người dân 'ngại' tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Trở ngại nào khiến người dân 'ngại' tố cáo, vạch mặt tham nhũng?