Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đại nhẫn bất lực nhất, cay đắng nhất Tam quốc

Tào Tháo và cuộc chiến khiến ông ôm nỗi nhục ngàn thu

Tào Tháo và cuộc chiến khiến ông ôm nỗi nhục ngàn thu

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Nỗi oan ngàn năm của 'chiến thần' Lã Bố

Nỗi oan ngàn năm của 'chiến thần' Lã Bố

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời mưu sĩ này Viên Thiệu sớm đã tiêu diệt được Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời mưu sĩ này Viên Thiệu sớm đã tiêu diệt được Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tào Tháo và hành vi gian trá nhất trong cuộc đời

Tam quốc diễn nghĩa: Bốn mãnh tướng của Đổng Trác khiến Tào Tháo e sợ

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện khôi hài, bỏ mạng vì chủ soái tiến cử bừa

Tào Tháo - 'Anh hùng' khó qua ải mỹ nhân

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện khôi hài, bỏ mạng vì chủ soái tiến cử bừa

Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời mưu sĩ này Viên Thiệu sớm đã tiêu diệt được Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Bốn mãnh tướng của Đổng Trác khiến Tào Tháo e sợ