Những mảnh ghép đa đoan

Những mảnh ghép đa đoan

Cơ quan phân công cho hai người ở một phòng. Cứ người này có việc thì người khác phải ý tứ sơ tán đi chỗ...