Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển: Ấm lòng những dòng thư

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển: Ấm lòng những dòng thư

Vừa phát động ngày 28-5 nhưng chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển đã nhận được nhiều...