Không còn lo ngại bệnh nấm bồ hóng trên cây sầu riêng

Không còn lo ngại bệnh nấm bồ hóng trên cây sầu riêng

Nấm bồ hóng là loại bệnh hại trên cây sầu riêng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển cũng như năng suất và...