Kiến nghị sử dụng hàng chục nghìn chiếc khẩu trang y tế tang vật vi phạm

Kiến nghị sử dụng hàng chục nghìn chiếc khẩu trang y tế tang vật vi phạm

Bắt giữ hơn 90.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất qua biên giới

Bắt giữ hơn 90.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất qua biên giới

Bắt hơn 90.000 khẩu trang y tế chuẩn bị qua biên giới

Bắt hơn 90.000 khẩu trang y tế chuẩn bị qua biên giới

Quảng Trị: Thu gom hơn 90.000 khẩu trang vận chuyển trái phép sang biên giới

Quảng Trị: Thu gom hơn 90.000 khẩu trang vận chuyển trái phép sang biên giới

Quảng Trị: Bắt giữ hơn 90.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất qua biên giới

Quảng Trị: Bắt giữ hơn 90.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất qua biên giới

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới