Ban Bí thư kiện toàn nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM

Ban Bí thư kiện toàn nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại TP HCM

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại TP HCM

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thêm 5 thành viên mới

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thêm 5 thành viên mới

Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Ban Bí thư chỉ định 1 Ủy viên Ban Thường vụ và 5 Thành ủy viên tại TPHCM

Ban Bí thư chỉ định 1 Ủy viên Ban Thường vụ và 5 Thành ủy viên tại TPHCM

Những nhân sự mới được bổ sung cho Thành ủy TP.HCM là ai?

Những nhân sự mới được bổ sung cho Thành ủy TP.HCM là ai?

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới ở TP.HCM

Công bố bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM

Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự TPHCM

Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TP.HCM: Thêm 5 người vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM

Ban Bí thư chỉ định 1 Ủy viên Ban Thường vụ và 5 Thành ủy viên tại TPHCM

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 3 Chính ủy

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 3 tân Chính ủy

Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Đồng Nai và TP.HCM

Bộ Tư lệnh TPHCM có tân Chính ủy

Nâng cao năng lực đội ngũ chính trị viên cơ sở