Hai học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Hai học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Điều khiển cánh tay robot bằng sóng não

Điều khiển cánh tay robot bằng sóng não

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ

Màn điều khiển cánh tay bằng suy nghĩ của 2 học sinh lớp 8

Màn điều khiển cánh tay bằng suy nghĩ của 2 học sinh lớp 8

Màn điều khiển cánh tay bằng suy nghĩ của 2 học sinh lớp 8

Màn điều khiển cánh tay bằng suy nghĩ của 2 học sinh lớp 8

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Học sinh lớp 8 chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Giáo dục STEM từ gấp máy bay giấy đến kiến tạo thành phố tương lai

Giáo dục STEM từ gấp máy bay giấy đến kiến tạo thành phố tương lai