Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An là thành viên chính thức của Hiệp hội

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An là thành viên chính thức của Hiệp hội

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao...
'Hiệp hội cần khơi thông hợp tác và phát huy vai trò doanh nghiệp với giáo dục nghề nghiệp'

'Hiệp hội cần khơi thông hợp tác và phát huy vai trò doanh nghiệp với giáo dục nghề nghiệp'

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Bài 2: Đào tạo nghề hướng đến tiêu chuẩn quốc tế

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Bài 2: Đào tạo nghề hướng đến tiêu chuẩn quốc tế

Nâng cao trình độ lao động, việc không thể chần chừ

Nâng cao trình độ lao động, việc không thể chần chừ

Thúc đẩy kỹ năng nghề cho thanh niên trong kỷ nguyên số

Thúc đẩy kỹ năng nghề cho thanh niên trong kỷ nguyên số

Mâu thuẫn quy mô và chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp

Mâu thuẫn quy mô và chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp

Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế

Điều gì quyết định sự tồn tại, thương hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Đề xuất các nội dung đào tạo nghề vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Tham vấn về sửa đổi Bộ luật Lao động

Tham vấn về các quy định học nghề, phát triển kỹ năng nghề trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Giáo dục nghề nghiệp sẽ là bài toán lớn của năm 2019

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về đào tạo nghề cho lao động nông thôn