Nghệ An: Những tên xã nghe lạ tai sau sáp nhập

Nghệ An: Những tên xã nghe lạ tai sau sáp nhập

Sẽ có những cái tên đơn vị hành chính cấp xã mới nghe khá lạ tai như: Châu Nhân, Long Xá, Đại Đồng, Trung...