Vicem trầy trật xử lý doanh nghiệp yếu kém

Vicem trầy trật xử lý doanh nghiệp yếu kém

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) là một trong số 93 tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải...