Điểm sáng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Điểm sáng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Những năm qua, việc phát triển, nhân rộng mô hình đội văn nghệ, câu lạc bộ (CLB) văn nghệ truyền thống tại...