Tranh biếm họa Phòng, chống tham nhũng

Tranh biếm họa Phòng, chống tham nhũng

Hưởng ứng tinh thần phòng, chống tham nhũng đang được Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm,...