Người dân xã Liên Trung cần câu trả lời thỏa đáng!

Người dân xã Liên Trung cần câu trả lời thỏa đáng!

Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai dồn lực ứng phó bão số 4

Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai dồn lực ứng phó bão số 4

Hải Phòng: Trâu xổng chuồng húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Trâu xổng chuồng húc 2 người nhập viện

Trâu 'điên' xổng chuồng, húc 2 người bị thương

Trâu 'điên' xổng chuồng, húc 2 người bị thương

Hải Phòng: Dùng máy cẩu 'hạ' trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Dùng máy cẩu 'hạ' trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Hạ gục trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Hạ gục trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Trâu 'điên' xổng chuồng húc 2 người bị thương

Trâu 'điên' xổng chuồng húc 2 người bị thương

Trâu điên húc 2 người bị thương vào viện

Trâu điên húc 2 người bị thương vào viện