Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai dồn lực ứng phó bão số 4

Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai dồn lực ứng phó bão số 4

Hải Phòng: Trâu xổng chuồng húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Trâu xổng chuồng húc 2 người nhập viện

Trâu 'điên' xổng chuồng, húc 2 người bị thương

Trâu 'điên' xổng chuồng, húc 2 người bị thương

Hải Phòng: Dùng máy cẩu 'hạ' trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Dùng máy cẩu 'hạ' trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Hạ gục trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Hải Phòng: Hạ gục trâu 'điên' húc 2 người nhập viện

Trâu 'điên' xổng chuồng húc 2 người bị thương

Trâu 'điên' xổng chuồng húc 2 người bị thương

Trâu điên húc 2 người bị thương vào viện

Trâu điên húc 2 người bị thương vào viện