Tân Chủ tịch Vietinbank là ai?

Tân Chủ tịch Vietinbank là ai?

VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và quyền Tổng Giám đốc

VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và quyền Tổng Giám đốc

Ông Lê Đức Thọ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank

Ông Lê Đức Thọ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank

VietinBank có Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng giám đốc mới

VietinBank có Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng giám đốc mới

VietinBank bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ làm Chủ tịch HĐQT

VietinBank bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ làm Chủ tịch HĐQT

VietinBank có Chủ tịch HĐQT mới và quyền Tổng Giám đốc mới, là ông Lê Đức Thọ và ông Trần Minh Bình

VietinBank có Chủ tịch HĐQT mới và quyền Tổng Giám đốc mới, là ông Lê Đức Thọ và ông Trần Minh Bình