Bộ Tài chính phát động Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Bộ Tài chính phát động Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Tình hình lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng gia tăng và đối tượng ngày càng trẻ hóa

Tình hình lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng gia tăng và đối tượng ngày càng trẻ hóa

'Đội quân thiện xạ' phòng chống AIDS ở thành phố Cảng

'Đội quân thiện xạ' phòng chống AIDS ở thành phố Cảng

Người thầy 'Ba sẵn sàng'

Người thầy 'Ba sẵn sàng'

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật và bạo lực trong học đường

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật và bạo lực trong học đường

Khen thưởng 5 đơn vị ngành y tế có thành tích tốt trong phòng chống AIDS và tệ nạn mại dâm

Khen thưởng 5 đơn vị ngành y tế có thành tích tốt trong phòng chống AIDS và tệ nạn mại dâm

5 đơn vị ngành Y tế được khen thưởng trong phòng chống AIDS

5 đơn vị ngành Y tế được khen thưởng trong phòng chống AIDS

Vận động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, duy trì các hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Vận động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, duy trì các hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Tháng hành động phòng, chống ma túy: Khen thưởng các đơn vị ngành y tế có thành tích tốt

Tháng hành động phòng, chống ma túy: Khen thưởng các đơn vị ngành y tế có thành tích tốt

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm