Công đoàn đề xuất thanh tra doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động

Công đoàn đề xuất thanh tra doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm an toàn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm an toàn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm

Thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm

Các cấp CĐ tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật trong CNVCLĐ

Các cấp CĐ tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật trong CNVCLĐ

Trang bị 'Góc bảo hộ lao động' cho công nhân Formosa Hà Tĩnh

Trang bị 'Góc bảo hộ lao động' cho công nhân Formosa Hà Tĩnh

Bức xúc lương phi công Việt Nam

Bức xúc lương phi công Việt Nam