Lai Châu tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Lai Châu tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Phối hợp toàn diện, hiệu quả trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP

Phối hợp toàn diện, hiệu quả trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP

Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Rút kinh nghiệm tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh

Rút kinh nghiệm tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh

Pháp lệnh BĐBP được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực ở Đắk Lắk, An Giang

Pháp lệnh BĐBP được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực ở Đắk Lắk, An Giang

Ổn định khu vực biên giới, tạo đà phát triển bền vững

Ổn định khu vực biên giới, tạo đà phát triển bền vững

Nam Định: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Nam Định: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Sớm nghiên cứu xây dựng BĐBP thành Quân chủng Biên phòng

Sớm nghiên cứu xây dựng BĐBP thành Quân chủng Biên phòng

Tạo hành lang pháp lý cho BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Tạo hành lang pháp lý cho BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Tập trung chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Quảng Ngãi: Huyện Bình Sơn tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Quảng Ngãi: Huyện Bình Sơn tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Pháp lệnh BĐBP đã thấm sâu vào cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới

Pháp lệnh BĐBP đã thấm sâu vào cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới

Cần sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam để BĐBP hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ

Cần sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam để BĐBP hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG

Huyện Mộ Đức tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Huyện Mộ Đức tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Sớm hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Sớm hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Triển khai công tác chuẩn bị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Triển khai công tác chuẩn bị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Thủ tướng chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Thủ tướng chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP