Hà Nội: Thêm chuẩn đánh giá tiếng Anh hiện đại

Hà Nội: Thêm chuẩn đánh giá tiếng Anh hiện đại

Khánh thành Trung tâm đào tạo và kiểm tra đánh giá theo chuẩn PTE Academic tại Hà Nội

Khánh thành Trung tâm đào tạo và kiểm tra đánh giá theo chuẩn PTE Academic tại Hà Nội

Sắp có thêm bài đánh giá tiếng Anh cho giáo viên, học sinh theo chuẩn quốc tế

Sắp có thêm bài đánh giá tiếng Anh cho giáo viên, học sinh theo chuẩn quốc tế

Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra đánh giá chuẩn PTE Academic đầu tiên

Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra đánh giá chuẩn PTE Academic đầu tiên

Hà Nội: Có Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh cho học sinh chuẩn Quốc tế

Hà Nội: Có Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh cho học sinh chuẩn Quốc tế

Khánh thành 2 trung tâm PTE Academic đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành 2 trung tâm PTE Academic đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành Trung tâm Khảo thí PTE Academic tại TP.Hồ Chí Minh

Khánh thành Trung tâm Khảo thí PTE Academic tại TP.Hồ Chí Minh