Jupviec và câu chuyện khởi nghiệp thành công làm thay đổi mô hình giúp việc

Jupviec và câu chuyện khởi nghiệp thành công làm thay đổi mô hình giúp việc

Vốn ngoại đổ vào dịch vụ giúp việc tại nhà: Bình cũ rượu mới?

Vốn ngoại đổ vào dịch vụ giúp việc tại nhà: Bình cũ rượu mới?

Vốn ngoại đổ vào dịch vụ giúp việc tại nhà: Bình cũ rượu mới?

Vốn ngoại đổ vào dịch vụ giúp việc tại nhà: Bình cũ rượu mới?

Startup JupViec.vn gọi vốn thành công từ quỹ Patamar Capital

Startup JupViec.vn gọi vốn thành công từ quỹ Patamar Capital

JupViec gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư Mỹ

JupViec gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư Mỹ

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

JupViec.vn tiếp tục nhận được đầu tư từ quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital

JupViec.vn tiếp tục nhận được đầu tư từ quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital