Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Phải đề ra được kế hoạch tập huấn thi đấu bài bản, khoa học cho các tài năng đặc biệt của thể thao

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Phải đề ra được kế hoạch tập huấn thi đấu bài bản, khoa học cho các tài năng đặc biệt của thể thao

Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019: Thể thao Việt Nam với những mục tiêu lớn

Năm 2019: Thể thao Việt Nam với những mục tiêu lớn

Thể thao Việt Nam tập trung mọi nguồn lực, nâng cao thành tích các môn trọng điểm

Thể thao Việt Nam tập trung mọi nguồn lực, nâng cao thành tích các môn trọng điểm

8 nội dung thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2019

8 nội dung thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2019

Thể thao Việt Nam: Thu hoạch 2018 và mục tiêu 2019

Thể thao Việt Nam: Thu hoạch 2018 và mục tiêu 2019

Năm 2019, thể thao Việt Nam tiếp tục tập trung vào các môn trọng điểm