Hãy thương yêu con

Về đến nhà, vừa lui cui dựng xe ở góc sân, chưa kịp gọi các con ra nhận quà cha mua khi đi công tác tỉnh...