Chiêu trốn thuế của giới nhà giàu Trung Quốc

Chiêu trốn thuế của giới nhà giàu Trung Quốc

Từ 1-1-2019, Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách thuế nhằm giảm gánh nặng thuế lên tầng lớp thu nhập...