Áp dụng cơ cấu '3 chuyển dịch' để đối phó hạn mặn

Áp dụng cơ cấu '3 chuyển dịch' để đối phó hạn mặn

Cơ cấu '3 chuyển dịch' là một trong những giải pháp căn cơ để ứng phó với hạn, mặn hiện nay của người dân...