Phú Thọ 'đầu tư' làm đối ngoại

Phú Thọ 'đầu tư' làm đối ngoại

Một trong những thách thức căn bản của Hội nhập quốc tế ở Phú Thọ là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,...