Hợp tác công tư: Thúc đẩy và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm sữa Việt

Hợp tác công tư: Thúc đẩy và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm sữa Việt

Nhằm tăng cường hợp tác giữa khối công và khối tư trong ngành chăn nuôi, tạo cơ hội trao đổi thông tin,...