Án mạng từ việc giành micro hát karaoke

Án mạng từ việc giành micro hát karaoke

Nghe tiếng kêu cứu của Út, Lê Thành Hùng cùng em rể là Phan Văn Tím ở gần chạy ra. Tím cầm theo cây dao cạo...