Nhà máy rác Phú Hà bị dân dựng rạp phản đối, vì đâu nên nỗi?

Nhà máy rác Phú Hà bị dân dựng rạp phản đối, vì đâu nên nỗi?

Người dân đã không còn chặn trước cổng nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh

Người dân đã không còn chặn trước cổng nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh

Bao giờ giải quyết xong bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phù Hà?

Bao giờ giải quyết xong bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phù Hà?

Bộ TN-MT công khai danh sách 85 công ty đủ điều kiện nhập phế liệu

Bộ TN-MT công khai danh sách 85 công ty đủ điều kiện nhập phế liệu

Người dân tiếp tục dựng rạp chắn ngang trước cổng nhà máy xử lý rác thải để phản đối ô nhiễm

Người dân tiếp tục dựng rạp chắn ngang trước cổng nhà máy xử lý rác thải để phản đối ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp chặn cổng phản đối nhà máy rác gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp chặn cổng phản đối nhà máy rác gây ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy xử lý rác phản đối ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy xử lý rác phản đối ô nhiễm

Dân mang bẫy dính ruồi, dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để phản đối ô nhiễm

Dân mang bẫy dính ruồi, dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để phản đối ô nhiễm

Hà Tĩnh: Dân chặn cổng nhà máy rác bởi không chịu nổi mùi hôi thối

Hà Tĩnh: Dân chặn cổng nhà máy rác bởi không chịu nổi mùi hôi thối

Hà Tĩnh: Dân lại dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy rác Phú Hà

Hà Tĩnh: Dân lại dựng rạp, mang ruồi đến trước Nhà máy rác Phú Hà