Trưởng thôn bán lúa giống do nhà nước cấp bị kỷ luật… khiển trách

Trưởng thôn bán lúa giống do nhà nước cấp bị kỷ luật… khiển trách

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn tự ý bán lúa giống cấp cho dân

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn tự ý bán lúa giống cấp cho dân

Nhà nước cấp thóc giống, ban cán sự thôn đem bán

Nhà nước cấp thóc giống, ban cán sự thôn đem bán

Cán bộ thôn ở Hà Tĩnh tự ý bán lúa giống do Nhà nước cấp cho dân sản xuất

Cán bộ thôn ở Hà Tĩnh tự ý bán lúa giống do Nhà nước cấp cho dân sản xuất

Kỷ luật cán bộ thôn bán lúa giống Nhà nước cấp cho dân

Kỷ luật cán bộ thôn bán lúa giống Nhà nước cấp cho dân

Nhà nước cấp lúa giống cho dân, cán bộ thôn tự ý đem bán

Nhà nước cấp lúa giống cho dân, cán bộ thôn tự ý đem bán

Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán

Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán