Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

6 điểm nhấn của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

6 điểm nhấn của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Ngày đầu tiên Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày đầu tiên Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thêm phương án mới về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý

Thêm phương án mới về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý

Chưa tăng thuế BVMT: Hợp lòng dân

Chưa tăng thuế BVMT: Hợp lòng dân

Phải làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam

Phải làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam