Tặng bằng khen cho học sinh cứu 3 bạn đuối nước

Tặng bằng khen cho học sinh cứu 3 bạn đuối nước

Biểu dương học sinh lớp 4 liều mình lao xuống sông cứu 3 bạn cùng lớp đuối nước

Biểu dương học sinh lớp 4 liều mình lao xuống sông cứu 3 bạn cùng lớp đuối nước

Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu ba bạn đuối nước

Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu ba bạn đuối nước

Tuyên dương, khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn

Tuyên dương, khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn

Học sinh lớp 4 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước giữa sông

Học sinh lớp 4 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước giữa sông

Học sinh lớp 4 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước trên sông

Học sinh lớp 4 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước trên sông

Một học sinh lớp 4 cứu 3 bạn học đuối nước khi tắm sông

Một học sinh lớp 4 cứu 3 bạn học đuối nước khi tắm sông