Đồng Nai: Khai trừ đảng 1 cựu trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Đồng Nai: Khai trừ đảng 1 cựu trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Đề nghị khai trừ đảng cán bộ huyện làm giả hồ sơ

Đồng Nai: Đề nghị khai trừ đảng 1 nguyên trưởng phòng

Đồng Nai: Đề nghị khai trừ đảng 1 nguyên trưởng phòng

Xem xét, đề nghị khai trừ Đảng một trường hợp làm giả hồ sơ

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên trưởng phòng kinh tế hạ tầng làm giả hồ sơ

Nguyên trưởng phòng KT hạ tầng dùng bằng cấp không hợp pháp

Nguyên trưởng phòng KT hạ tầng dùng bằng cấp không hợp pháp

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng sử dụng bằng cấp không hợp pháp