Từ tháng 11: Nhận văn bản điện tử, chữ ký số đạt 70% ở cấp tỉnh

Từ tháng 11: Nhận văn bản điện tử, chữ ký số đạt 70% ở cấp tỉnh

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số đạt 70% ở cấp tỉnh từ...
Chi bộ Đảng khu dân cư trong nhịp sống đô thị - Bài 2: Những cách làm thích ứng với tình hình mới

Chi bộ Đảng khu dân cư trong nhịp sống đô thị - Bài 2: Những cách làm thích ứng với tình hình mới

Hà Nội chi trả hỗ trợ cho 16.677 lao động tự do theo gói 62.000 tỷ đồng

Hà Nội chi trả hỗ trợ cho 16.677 lao động tự do theo gói 62.000 tỷ đồng

Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng về công tác cán bộ

Nhân sự mới Ban Cán sự Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Nhân sự mới Ban Cán sự Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới tại Ban cơ yếu Chính phủ

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Nhân sự mới Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND TP.HCM

Bổ nhiệm nhân sự Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Cục Cơ yếu, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019