8 nhà khoa học được đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

8 nhà khoa học được đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Đề cử 8 nhà khoa học được Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Đề cử 8 nhà khoa học được Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

8 nhà khoa học được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

8 nhà khoa học được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Tám nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Tám nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Danh sách đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Danh sách đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Đột phá trong công bố bài báo khoa học quốc tế của ĐH Việt Nam